ประกาศสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ในการสอบแข่งขันฯ ของกรมการปกครอง
********************

ตามที่กรมการปกครองได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง 3 (ปลัดอำเภอ) โดยใช้ข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. และได้ดำเนินการสอบข้อเขียน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2548 ไปแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ประมวลผลการสอบเสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในการดำเนินการสอบแข่งขันฯของกรมการปกครอง จำนวนทั้งสิ้น 3,839 ราย โดยเรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบ ดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (ดาวน์โหลดรายชื่อผู้สอบผ่านคลิกที่นี่)
ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้สอบผ่าน ภาค ก. ได้ทราบว่า
1. ผู้สอบผ่านภาค ก. จะต้องส่งเอกสารไปที่ กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2548 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.1 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่า เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวน 1 ฉบับ (ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ให้ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ ปวท. ปวส. หรือ อนุปริญญาคู่กับระเบียนแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรีด้วย)
1.2 ซองจดหมายขนาด 11 x 22 ซ.ม. จำนวน 1 ซอง จ่าหน้าซองถึงตนเองพร้อมระบุเลขประจำตัวสอบที่มุมซองด้านขวาและติดแสตมป์ ราคา 3 บาท (สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นซองจดหมายในวันสอบภาค ก.)
2. หากผู้สมัครสอบที่สอบผ่านภาค ก. ในครั้งนี้ ไม่ส่งเอกสารดังกล่าวตามวันเวลาที่กำหนด ในข้อ 1 จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้
3. ผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ที่กรมการปกครอง ได้ตรวจสอบแล้วว่า มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ สำนักงาน ก.พ. จะได้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และจัดส่งหนังสือรับรองผลการสอบภาค ก. ของ ก.พ. ให้ต่อไป

ประกาศกรมการปกครอง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง 3 (ปลัดอำเภอ) พ.ศ.2548

********************
ตามที่ได้มีประกาศกรมการปกครอง ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง 3 (ปลัดอำเภอ) พ.ศ.2548 ประกาศกรมการปกครอง ลงวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2548 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน ฯ และประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน ลงวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2548 เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ฯ โดยกรมการปกครองได้ดำเนินการสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2548 นั้น

บัดนี้ การประมวลผลการสอบข้อเขียนทั้ง 2 ภาคดังกล่าวได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 แห่งประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ฯ ของกรมการปกครองฉบับดังกล่าว และตามความในข้อ 10 ของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 15 ลงวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2535 เรื่อง หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขัน และวิธีดำเนินการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่น และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง 3 (ปลัดอำเภอ) พ.ศ.2548 จำนวน 1,589 คน ตามรายชื่อในบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เข้ารับการสัมภาษณ์และประเมินบุคคล ในวันที่ 23 กันยายน 2548 สำหรับเวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน ฯ ได้มีประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง 3 (ปลัดอำเภอ) พ.ศ.2548 โดยให้นำหลักฐาน เอกสารตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ฯ ไปเพื่อตรวจสอบในวันดังกล่าวด้วย

อนึ่ง หากปรากฏภายหลังว่าผู้มีสิทธิเข้าสอบรายใด ไม่มี หรือขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง หรือไม่มีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้สมัครสอบได้ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ฯ จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ตามประกาศนี้ และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ

กรมการปกครองจะประกาศผลการสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในวันที่ 26กันยายน 2548 โดยกำหนดให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ลำดับที่ 1 - 60 ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในวันที่ 28 กันยายน 2548 ระหว่างเวลา 07.30 – 08.00 น. ณ ห้องราชสีห์ สัมมนาคาร วังสวนสุนันทา ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (อยู่ในบริเวณเดียวกันกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) พร้อมทั้งให้เข้ารับการปฐมนิเทศในวันที่ 29 กันยายน - 3 ตุลาคม 2548 โดยสามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ http://www.dopa.go.th และ http://job.dopa.go.th ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2548

2,T.Yongkiat Building 3rd-6th Floor Boromratchonnee; Road Bangbumru, Bangplad Bangkok 10700 Tel : 0-2886-4000 ext. 1550-1557 Fax : 0-2433-6546

Copyright© 2005 Jobbyyou.com
All rights reserved.