jobbyyou.com  หางาน หาคน ฝากประวัติ Resume
1 2 3
หน้าแรก หางาน หางานราชการ ค้นหาผู้สมัครงาน ฝากประวัติฟรี ...
 
 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 
 
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท) ( 8 สิงหาคม - 29 สิงหาคม 2561 )
 
รายละเอียด ;-

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง : เศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท)
อัตราเงินเดือน : 17,500 - 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการเศรษฐกิจ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 
1) ศึกษาวิเคราะห์ฐานะเงินคงคลังและดุลเงินสดของรัฐบาล เพื่อกำหนดแผนและกลยุทธ์ในการดำเนินการกู้เงินเพื่อชดเชยขาดดุลและปรับฐานะเงินคงคลัง 
2) จัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการเกี่ยวกับการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล การบริหารเงินสด และการบริหารหนี้ รวมทั้งดำเนินการกู้เงิน ซื้อคืนหรือไถ่ถอนตราสารหนี้ของรัฐบาลให้เป็นไปตามแผน 
3) กำหนดแผนและกลยุทธ์ในการระดมเงินภายใต้วัตถุประสงค์ของกฎหมายพิเศษ พร้อมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการกู้เงิน การปรับโครงสร้างหนี้ การซื้อคืนหรือไถ่ถอนตราสารหนี้รัฐบาลภายใต้วัตถุประสงค์ของกฎหมายพิเศษ 
4) ดำเนินการเกี่ยวกับการกู้เงินสำหรับโครงการเงินกู้ของรัฐบาล การบริหารหนี้และความเสี่ยงจากโครงการเงินกู้ของรัฐบาล รวมทั้งกำหนดแผนปฏิบัติการและกลยุทธ์ในการระดมเงิน การก่อหนี้ และการให้กู้ต่อ 
5) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาเงินกู้และการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ของรัฐบาลเพื่อนำมาให้กู้ต่อแก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินภาครัฐ 
6) ติดตามและประเมินภาวะตลาดเงินทุนและตลาดตราสารหนี้ เพื่อกำหนดรูปแบบและวิธีในการออกตราสารหนี้ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และเพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ 
7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยใช้วิธีสอบข้อเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ(คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
1) ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง และนโยบายรัฐบาล 
2) ความรู้และการวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์โลกในปัจจุบัน 

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561

สถานที่รับสมัคร
วันรับสมัคร 08 ส.ค. 2561 - 29 ส.ค. 2561
เว็บไซต์
ลิ้งค์ PDF
 
 

ติดต่อลงโฆษณา
0-2881-4004 ต่อ 1401 โทรสาร 0-2881-4400

บริษัท บาย มีเดีย จำกัด จำกัด
211 ซ.วัฒนสุขนิเวศน์
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
jaruwansuriyo@gmail.com
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0107514603106

32 Users online