jobbyyou.com  หางาน หาคน ฝากประวัติ Resume
1 2 3
หน้าแรก หางาน หางานราชการ ค้นหาผู้สมัครงาน ฝากประวัติฟรี ...
 
 กรมสุขภาพจิต
 
 
โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 24 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12- 23 มิุนายน 2560
 
รายละเอียด ;-

1.ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4ปี ต่อจากวุฒิประประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2ปี ต่อจากอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

การรับสมัครสอบ โรงพยาบาลศรีธัญญา ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 12- 23 มิุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

 

2.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา

3.ตำแหน่ง เภสัชกร

จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 20,540บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเภสัชกรรม ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

4.ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 19,500บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก 2. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก

การรับสมัครสอบ โรงพยาบาลศรีธัญญา ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 14 - 23 มิุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

 

5.ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

จำนวน 11 อัตรา

อัตราเงินเดือน 7,590บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า

6.ตำแหน่ง พนักงานบริการ

จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 7,590บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า

7.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 10,200บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

8.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

จำนวน 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน 10,200บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

9.ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 13,300บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

การรับสมัครสอบ โรงพยาบาลศรีธัญญา ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 14 - 23 มิุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

สถานที่รับสมัคร
วันรับสมัคร 12 มิ.ย. 2560 - 23 มิ.ย. 2560
เว็บไซต์
ลิ้งค์ PDF
 
 

ติดต่อลงโฆษณา
0-2881-4004 ต่อ 1401 โทรสาร 0-2881-4400

บริษัท บาย มีเดีย จำกัด จำกัด
211 ซ.วัฒนสุขนิเวศน์
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
jaruwansuriyo@gmail.com
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0107514603106

2 Users online