jobbyyou.com  หางาน หาคน ฝากประวัติ Resume
1 2 3
หน้าแรก หางาน หางานราชการ ค้นหาผู้สมัครงาน ฝากประวัติฟรี ...
 
 กรมโยธาธิการและผังเมือง
 
 
กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 11 อัตรา รับสมัครวันที่ 3 - 25 กรกฎาคม 2560
 
รายละเอียด ;-

1.นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500บาท

สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ (2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

2.นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250บาท

สังกัดราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ ทางสังคมวิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท

3.นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650บาท

สังกัดราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 5อัตรา

คุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง (2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ. ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

4.นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650บาท

สังกัดราชการบริหารส่วนกลางจำนวน 3อัตรา

คุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม ทางสถาปัตยกรรม หรือทางออกแบบสถาปัตยกรรม (2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ. ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

การรับสมัครสอบกรมโยธาธิการและผังเมือ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 - 25 กรกฎาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดเว็บไซต์กรมโยธาธิการและผังเมือง http://www.dpt.go.th

สถานที่รับสมัคร
วันรับสมัคร 03 ก.ค. 2560 - 25 ก.ค. 2560
เว็บไซต์
ลิ้งค์ PDF
 
 

ติดต่อลงโฆษณา
0-2881-4004 ต่อ 1401 โทรสาร 0-2881-4400

บริษัท บาย มีเดีย จำกัด จำกัด
211 ซ.วัฒนสุขนิเวศน์
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
jaruwansuriyo@gmail.com
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0107514603106

2 Users online