jobbyyou.com  หางาน หาคน ฝากประวัติ Resume
1 2 3
หน้าแรก หางาน หางานราชการ ค้นหาผู้สมัครงาน ฝากประวัติฟรี ...
 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
 
 
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
Job Reference ID: 0000185712
01 ก.พ. 2556
Job Description ;-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยมีรายละเอียด ดังนี้  • ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 8 ตำแหน่ง 14 อัตรา คือ

  • ตำแหน่งผู้ช่วยนิติกร (ผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา

    ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้  • ตำแหน่งผู้ช่วยบุคลากร (ผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา

    ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย การปกครอง การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้


     *ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี) จำนวน 5 อัตรา


    ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.จ. รับรองหรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้


    *ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี)จำนวน 2 อัตรา


    ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางคอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้


     *ตำแหน่งผู้ช่วยสถาปนิก (ผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา


    ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางสถาปัตยกรรม หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม


     *ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (ผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา


    ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษา หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้


     *ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ (ผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา


    ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษา พลศึกษา จิตวิทยา และโภชนาการ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้


    *ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(ผู้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)จำนวน 2 อัตรา


    ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.จ.รับรองซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
    ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.จ. รับรองซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้


พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 15 อัตรา คือ


*ตำแหน่งคนงาน (กรุยทาง ถางป่า) จำนวน 4 อัตรา


    มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่


*ตำแหน่งคนงาน (บรรเทาสาธารณภัย) จำนวน 6 อัตรา


    มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่


*ตำแหน่งคนงาน (บริการชุมชน) จำนวน 2 อัตรา


    มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่


*ตำแหน่งคนสวน จำนวน 3 อัตรา


    มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้จัดสวนหย่อม ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ดัด

คุณสมบัติผู้หางาน ;-

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร


ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วน จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 14 - 22 มกราคม 2556 ในวัน และเวลาราชการ

คุณสมบัติพื้นฐาน:
การศึกษา
เพศ ชาย/หญิง
อายุ 18 - 35 ปี
อัตรา หลายอัตรา
ลักษณะงาน งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน เขต/อำเภอ จังหวัด
ลำปาง
เงินเดือน N/A
ช่องทางที่ท่านสามารถสมัครงานกับบริษัทนี้ได้
สมัครงานทางจดหมาย หรือสมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วน จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 14 - 22 มกราคม 2556 ในวัน และเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร 00000
Tel. 00000000
 
พิมพ์แนะนำให้เพื่อน

 

ติดต่อลงโฆษณา
0-2884-2929 ต่อ 1410 โทรสาร 0-2884-4126

บริษัท เยส มีเดีย จำกัด
เลขที่ 105/7 หมู่ 11 ซอย สวนผัก 32 หมู่บ้าน ศศิวรรณ
ถ.สวนผัก แขวง.ตลิ่งชัน เขต.ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ10170
ning_nongluk@yahoo.co.th : panisa03@gmail.com : pinkzevil@gmail.com
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0107514603106

9 Users online