การประปาส่วนภูมิภาค รับปวส.
  การประปาส่วนภูมิภาคมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานการประปาส่วนภูมิภาคในตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิ ตั้งแต่ระดับ

ปริญญาตรีขึ้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
ช่างโยธา 3 สังกัด กปภ.ข.3 และ กปภ.สาขา
Job Reference ID: 0000123713
Post date: 2011-03-03 16:03:12
Job Description ;-
   ขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2554 ณ งานทรัพยากรบุคคล กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ

Qualifications ;-
ช่างโยธา 3 สังกัด กปภ.ข.3 และ กปภ.สาขา จำนวน 10 อัตรา

 - วุฒิ ปวส. ทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา สถาปัตยกรรม

 - สามารถใช้งานโปรแกรม AutoCAD ได้ดี

 - อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (ณ วันปิดรับสมัคร)

 - พ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว (กรณีเพศชาย)

 - มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงานได้ดี

 - ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบ โดยคุณวุฒิการศึกษาดังกล่าวต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่ ก.พ.ได้รับรองแล้ว กรณีใช้วุฒิที่เทียบเท่าซึ่งมีชื่อเรียกไม่ตรงกับประกาศเพื่อสมัครสอบคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องมีหลักฐานจากสถาบันที่จบการศึกษารับรองว่าเป็นคุณวุฒิที่เทียบเท่ากับคุณวุฒิตามประกาศในวันที่ยื่นใบสมัคร และผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์

อัตราเงินเดือน 

             ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งช่างโยธา 3 อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 8,130 บาท (ไม่พิจารณาค่าประสบการณ์เพิ่มเติม) ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค ถ้าพนักงานผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของตำแหน่งแล้วให้ได้รับเงินเดือนเดิม 

         
Basic Qualification:
การศึกษา
เพศ ชาย/หญิง
อายุ 18 ปี ขึ้นไป
อัตรา 10 อัตรา
ลักษณะงาน งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน
กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน N/A
สมัครทางจดหมาย หรือสมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคาร 3 ชั้น 4
การประปาส่วนภูมิภาค รับปวส.
การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ 72 หมู่ 3 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
Tel. -
http://www.pwa.co.th