บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
  บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้ผลิตเครื่องดื่มตราสิงห์ เป็นบริษัทที่มีประวัติความเป็นมาอันน่าภาคภูมิใจและยาวนานกว่า

80 ปี มีพนักงานกว่า 5,000 คน ซึ่งล้วนทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายร่วมกัน คือ ความเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ และความก้าวหน้าใน

วิชาชีพของพนักงาน
 
Financial Analyst
Job Reference ID: 0000205071
Post date: 2013-07-31 17:10:29
Job Description ;-

 • จัดทำรายงานทางการเงินและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานประจำเดือนสำหรับผู้บริหาร
 • จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน และรายละเอียดรายการระหว่างกัน
 • เช็คงบประมาณและความถูกต้องครบถ้วนของค่าใช้จ่ายเรียกเก็บบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
 • จัดทำรายงานข้อมูลทางการเงินอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ:
 • จัดทำรายงานทางการเงินของ BTI: โดยจัดทำให้อยู่ในรูปแบบที่ใช้นำเสนอผู้บริหารประกอบด้วย
 • งบกำไรขาดทุน
 • งบดุล
 • งบกระแสเงินสด
 • รายละเอียดประกอบงบกำไรขาดทุน
 • โดยหน้าที่นี้จะต้องประสานงานกับทุกคนในฝ่ายบัญชีเพื่อให้ทำการปิดบัญชีได้ถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำรายงานต่อไป
 • วิเคราะห์งบการเงินและจัดทำ Management Report: โดยจะต้องติดต่อขอข้อมูลจากทุกฝ่ายในบริษัทเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ต่อไป
 • วิเคราะห์งบการเงิน: โดยเปรียบเทียบรายการที่เกิดขึ้นจริงกับงบประมาณประจำเดือน และ เปรียบเทียบกับรายการของปีก่อน จากนั้นต้องวิเคราะห์หาสาเหตุของผลต่างที่เกิดขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ
 • Management Report: เพื่อใช้นำเสนอข้อมูลแกผู้บริหาร ดังต่อไปนี้
 • A/R Aging Report: เพื่อวิเคราะห์ดูความสามารถในการชำระเงินของลูกหนี้
 • BSC Reports: อัพเดทข้อมูลผลประกอบการประจำเดือน เช่นยอดขาย ต้นทุน กระแสเงินสด ฯลฯ ของ BTI, SNA และ Consol จากนั้นส่งต่อให้ฝ่ายบัญชีกลาง เพื่อใช้ดูดัชนีชี้วัดต่างๆ
 • Cash Flow Report: เพื่อวิเคราะห์ดูกระแสเงินสดและสภาพคล่องของบริษัทตลอดทั้งปี
 • เช็คงบประมาณและตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารและการลงรายการบัญชี
 • เช็คงบประมาณคงเหลือสำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
 • ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารสำหรับค่าใช้จ่ายเรียกเก็บบริษัทใหญ่ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
 • จัดทำรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือแลรายการระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบความถูกต้องของการลงรายการบัญชี
 • งานที่ได้มอบหมายพิเศษจากผู้บังคับบัญชา:
 • ให้คำปรึกษาและตรวจสอบรายงานและเอกสารต่างๆ ที่จัดทำจากพนักงานในฝ่ายบัญชี เช่น รายงานยอดเงินคงเหลือประจำสัปดาห์, รายงานยอดขายประจำสัปดาห์, เอกสารประกอบการทำ Bill Of Exchange กรณีลูกค้าเปิด LC
 • ความสัมพันธ์ต่อหน่วยงานอื่นๆ:
  1. หน่วยงานภายในบริษัท: ทุกหน่วยงานในบริษัท
  2. หน่วยงานภายบอกบริษัท:
  • ฝ่ายบัญชีการเงินกลาง BRB
  • ฝ่ายกฎหมาย BRB
  • IT
  • ฝ่ายบัญชีและฝ่ายการผลิตของโรงงาน (PTB, KKB, WNB และอื่นๆ)
  • ผู้สอบบัญชี
Qualifications ;-

 • เพศชาย-หญิง
 • อายุ 28-33 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์งานบัญชีบริหาร, 5-10 ปี
 • ทักษะอื่นๆ: มีความรู้ใน Ms Office, ภาษาอังกฤษ
 • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน:
  1. การศึกษา: ปริญญาตรี ทางบัญชีและ/หรือ ปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์: มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในการทำบัญชี การจัดทำงบการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน รวมทั้งเคยจัดทำ Management Reports ต่างๆ และหากมี
 • คุณสมบัติอื่นๆ:
  • ภาษาอังกฤษ ติดต่อสื่อสารได้ดี
  • มีความรับผิดชอบและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ (Microsoft Office) และมีความรู้ความชำนาญในโปรแกรม Excel เป็นพิเศษ
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้
  • จัดสรรเวลา และตารางการทำงานได้ดี
 • สถานที่ :  อำเภอ/เขต : กรุงเทพมหานคร (ดุสิต)
Basic Qualification:
การศึกษา ปริญญาตรี
เพศ ชาย/หญิง
อายุ 28 - 33 ปี
อัตรา 1 อัตรา
ลักษณะงาน งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน
ดุสิต กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน N/A
สมัครผ่านทาง jobbyyou.com
สมัครผ่านทาง email :
สมัครทางจดหมาย หรือสมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
999 Samsen Road, Thanonnakornchaisri, Dusit
กรุงเทพมหานคร 10300
Tel. 0-2242-4396
Fax. 0-2669-4278
http://recruit.boonrawd.co.th