เทศบาลกกโก
  สำนักงานเทศบาลตำบลกกโก อ.เมือง จ.ลพบุรี
 
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
Job Reference ID: 0000207922
Post date: 2013-09-13 11:15:26
Job Description ;-
  กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกกโก อ.เมือง จ.ลพบุรี
Qualifications ;-
 1. นิติกร
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางกฎหมาย หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 2. บุคลากร
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหาร กฎหมาย บริหารธุรกิจ การบริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสังคมศาสตร์ การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
4. นักวิชาการศึกษา
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการศึกษา หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท.รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
Basic Qualification:
การศึกษา
เพศ ชาย/หญิง
อายุ 18 - 35 ปี
อัตรา หลายอัตรา
ลักษณะงาน งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน
ลพบุรี
เงินเดือน N/A
สมัครทางจดหมาย หรือสมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ
เทศบาลกกโก
เทศบาลตำบลกกโก อ.เมือง จ.ลพบุรี
ลพบุรี 00000
Tel. .............................................